phone +420 777 076 007 | mail_outline info@prefekt.cz

logo

Ochrana osobních údajů GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

PALMA s.r.o.
IČ 44963335
se sídlem Kounicova 1,
602 00 Brno
Česká republika (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kounicova 1
email: info@prefekt.cz
telefon: +420 777 076 007

3. Osobními údaji ve smyslu GDPR se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní úd

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22  GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. V souladu s GDPR máte:

2. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Uvedením Vašeho jména a emailu pro odběr novinek na webových stránkách potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.